Privacy voorwaarden

Privacy Policy “Project Pythagoras lesmaterialen”

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het KWG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijnvoor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KWG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Voor privacy policy betreffende abonnees van Pythagoras verwijzen wij naar de privacy policy van KWG en Ten Brink Uitgevers

Verwerking van persoonsgegevens “Project Pythagoras lesmaterialen”

Persoonsgegevens van lesmaterialen download worden door het KWG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over Pythagoras, het lesmateriaal en eventuele promoties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het downloaden van lesmaterialen op de website www.pyth.eu;

Voor de bovenstaande doelstelling kan het KWG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pythagoras/Fizz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  •  Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.